ਕੈਕਟਸ


                                                                             ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ

ਸੂਰਜ ਤੇ ਮੈਂ
ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ
ਕੈਕਟਸ ਦਾ ਫੁੱਲ