ਕਰਾਸ


ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ
ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦਾ ਕਰਾਸ
ਛੂਹੇ ਅਸਮਾਨ

ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਨੂੰ

Advertisements