ਦੇਸ


ਗੱਲਵਕੜੀ ਪਾ
ਪਾਰੀ ਕਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਾਵੇ
ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਪਰਤੇ ਦੇਸ

ਸਵੇਗ ਦਿਓਲ

Advertisements