ਬਰਫ਼


ਨਿਪੱਤਰਾ ਰੁੱਖ
ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਪਿੱਘਲੇ
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

Advertisements