ਗੁਲਦਾਉਦੀ


                                                                  ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ

ਦੇਖ ਗੁਲਦਾਉਦੀਆਂ
ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ