ਗਿੱਧਾ


ਜੋਰੋ ਜੋਰ ਗਿੱਧਾ
ਲਿਫ ਲਿਫ ਦੂਹਰੀ ਹੋਈ
ਤੂਤ ਦੀ ਛਿਟੀ