ਲਕੀਰਾਂ


ਇਹ ਹਾਇਕੂ ਮੇਰੇ ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਸਟਰ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ……

ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕ
ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ
ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ