ਖਰਬੂਜ਼ੇ


ਅਨੋਭ੍ੜ ਮੁਟਿਆਰ
ਵਾੜੇ ਚੋਂ ਤੋੜੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ
ਮਿਠੀ ਮਿਠੀ ਵਾਸ਼ਨਾ