ਹੱਜ


ਹੱਜ ਦੇ ਦਿਨ
ਫੱਕਰ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ
ਮੀਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ