ਸਾਗ ਘੋਟਨੀ


ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ

ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ

ਬੇਬੇ ਸਾਂਭੀ ਸਾਗ ਘੋਟਨੀ