ਮਾਂ


ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ  –
ਮਾਂ ਦੇ ਹਥ ਚੋਂ ਰੋਕੀ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ