ਬੁੱਤ


 

ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ
ਫੁਹਾਰੇ ਕੋਲ ਅਡੋਲ ਖੜਾ
ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਬੁੱਤ