ਖੰਭ


ਤੇਜ ਹਵਾ–
ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਉੱਡਿਆ ਖੰਭ

Advertisements