ਡਾਰ


ਪਤਝੜ-
ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ‘ਚ
ਉੱਡੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ