ਟਿੱਕਾ


 

ਸਾਹਵੇਂ ਸੂਰਜ
ਉਸਦੇ ਮਥੇ ਤੇ ਚਮਕਿਆ
ਸੰਧੂਰੀ ਟਿੱਕਾ