ਧਰਤੀ


ਸਿਖਰ ਸੂਰਜ
ਵਿਰਲੀ ਟਾਹਲੀ ਹੇਠ
ਡੱਬ-ਖੜੱਬੀ ਧਰਤੀ

Advertisements