ਬੀੜੀ


‎…

ਧੂੰਆਂਖੀ ਸ਼ਾਮ
ਬੰਡਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੀੜੀ
ਬਾਬੇ ਬਾਲੀ