ਪਰਾਂਦੇ


ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ
ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਤੱਕੇ
ਲਾਲ ਪਰਾਂਦੇ

Advertisements