ਗੁੜ੍ਹਤੀ


ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਈ
ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦੇਵੇ
ਦਾਈ

Advertisements