ਲੌ


 

ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ-
ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਹੋਈ
ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੌ

ਗੰਗਾਦੀਨ


ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਯੁੱਗ
ਰੈਡੀਮੈਡ ਬੂਟ ‘ਚ ਕੱਢੇ ਨੁਕਸ
ਗੰਗਾਦੀਨ*

*ਗੰਗਾਦੀਨ ( ਪ੍ਰਿ: ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਿਬੰਧ , ਜੋ “ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ” ਪੁਸਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।)