ਭਾਨ


ਵਾਢੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ–
ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚ
ਖੜਕਦੀ ਭਾਨ

Advertisements