ਚੰਨ


ਦੁਮੇਲੀਂ ਪਰਛਾਵੇਂ
ਮੱਥਿਉਂ ਲੱਥਾ ਸੂਰਜ
ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੰਨ

Advertisements