ਛੋਹ


your mild nudge
made me open my eyes—
child’s first toddle

—-

ਤੇਰੀ ਹਲਕੀ ਛੋਹ ਨੇ
ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ —
ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ

ਅਨੁਵਾਦ –Jugnu Virk Seth

About Harvinder Dhaliwal

I am a Writer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s