ਸਟੇਸ਼ਨ


 

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧੀ
ਗੱਡੀ ਰੁੱਕਦਿਆਂ