ਕੋਠਾ


ਚੋਂਦਾ ਕੋਠਾ
ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ
ਤੁਪਕਿਆਂ ਥੱਲੇ

Advertisements