ਵਿਸਾਖ


 

ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਿਸਾਖ
ਬੂਰ ਪਏ ਅੰਬ ਤੇ
ਕੂਕੇ ਕੋਇਲ

Advertisements