ਚੁੰਨੀ


ਪਾਵੇ ਕਿਕਲੀ
ਰੇਸ਼ਮੀ ਚੁੰਨੀ ਜਾ ਉਲਝੀ
ਫਲਾਹੀ ਦੀ ਝਿੰਗ ਚ’