ਜੁਗਨੂੰ


ਟਿਊਬ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਚ
ਜਗਮਗ ਜੁਗਨੂੰ

Advertisements