ਹੰਝੂ


ਵਹੇ ਹੰਝੂ
ਸਿਆਹੀ ਤੇ ਕੱਜਲ ਇਕਮਿਕ
ਕਾਗਜ ਤੇ

Advertisements