ਵੇਲ


 

ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ
ਲਮਕ ਰਹੇ ਵੇਲ ਤੇ ਫ਼ੁੱਲ
ਦੋਵੇ ਪਾਰ

ਚਿੱਠੀ


 

ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ
ਅਣਪਾਈ ਚਿੱਠੀ – ਪੜ੍ਹੇ
ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਲੁਕੋਵੇ

Jugnu Virk seth ‘s versn ::

ਪੜ ਕੇ ਲੁਕੋਈ

ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ
ਅਣਪਾਈ ਚਿਠੀ