ਦਾਣੇ


 

ਤੱਪੜ ਖ਼ੇਤ
ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਪੁੰਗਰ ਰਹੇ
ਝੜੇ ਦਾਣੇ