ਸਫਰ


ਕੂਹਣੀ ਮਾਰ ਜਗਾਈ
ਮੋਢੇ ਲੱਗ ਸੁੱਤੀ ਸਵਾਰੀ –
ਲੰਮਾ ਸਫਰ