ਬਾਟੀ


ਤਰਕਾਲਾਂ –
ਬਾਟੀ ਰੱਖੀ ਦਰਾਂ ਚ ਸਾਂਭ
ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜਕੇ