ਡਾਰ


ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ
ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ
ਮੋਰਨੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ


deep night –
knocking at my window
an icy branch

ਗੂੜ੍ਹੀ ਰਾਤ –
ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ ਖੜਕਾ ਰਹੀ
ਇੱਕ ਬਰਫੀਲੀ ਟਾਹਣੀ

ਅਨੁਵਾਦ -ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ