ਕੁੜੀ


ਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ-
ਇਕ ਨਾਬੀਨਾ ਕੁੜੀ ਖੇਡੇ
ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ