ਮੱਥਾ


‎::
ਬੋਹੜ ਦੀ ਛਾਂ …
ਕੰਬਦੇ ਹੱਥੀਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਚੁੰਮਿਆਂ
ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ