ਬਦਲੋਟੀ


‎:
ਖੁੱਲਾ ਅੰਬਰ –
ਚੰਦ ਕੁ ਤਾਰੇ ਤੇ ਬਸ
ਨਿੱਕੀ ਬਦਲੋਟੀ