ਬੂੰਦ


ਰਾਤ ਦੀ ਸਿਫਟ-
ਹਲਕੀ ਧੁੰਦ ਚ ਧੌਣ ਤੋਂ ਸਰਕੀ
ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬੂੰਦ

*