ਪਰਬਤ


祖母の背に

車輪木霊す

冬夜山

on granma’s back

the wheel creaking noise echos
a winter night mountain

sobo no se ni
sharin kodama su
tooya san

ਦਾਦੀ ਪਿਛੇ ਬੈਠਿਆਂ
ਚੁਫੇਰੇ ਗੂਂਜੀ ਪਹਿਏ ਦੀ ਚੂਕ –
ਸਿਆਲੂ ਰਾਤ ਚ ਪਰਬਤ

ਅਨੁਵਾਦ – ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

About Harvinder Dhaliwal

I am a Writer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s