ਅਕਸ


ਅੱਧਾ ਸੂਰਜ-
ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪਸਰਿਆ
ਉਸਦਾ ਅਕਸ

Advertisements