ਫੁੱਲ


ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ
ਚੱਟਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੇਲ ‘ਤੇ
ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ

Advertisements