ਪਪੀਤਾ


Gurmukh Bhandohal Raiawal ::
ਨਾਨੀ ਪਾਵੇ ਬਾਤ ~
ਕਣਕ ਵਿਚੋਂ ਆਵੇ ਦਾਬ ਪਾਏ 
ਪਪੀਤੇ ਦੀ ਮਹਿਕ

About Gurmukh

ਬੰਦਿਆ ਵੈ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ..........

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s