ਜਹਾਜ


ਗਹਿਰਾ ਅਸਮਾਨ-
ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ ਉਡਾਇਆ
ਕਾਗਜ ਦਾ ਜਹਾਜ

Advertisements