ਲੋਹੜੀ


ਘੁਸਮੁਸੀ ਸ਼ਾਮ –
ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ
ਬਲਦੀ ਲੋਹੜੀ