ਭੌਰਾ


ਟਿੱਕੀ ਦੁਪਹਿਰ-
ਗੁਲਾਬ ਤੋ ਇੱਕਠੇ ਉੱਡੇ
ਤਿੱਤਲੀ ਤੇ ਭੌਰਾ

Advertisements