ਸਾਗ


ਚੜਿਆ ਮਾਘ
ਬੇਬੇ ਨੇ ਚਾਟੀ ਵਿਚ ਧਰਿਆ
ਗੰਦਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਗ