ਤਾਰਾ


ਪਤਝੜ ਦਾ ਘੁਸਮੁਸਾ —
ਮੰਨਤ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਰਾ
.