ਦਿਲ


ਚੰਨ ਦੀ ਲੋਏ ਤਾਰਾ-
ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਧੜਕੇ
ਦੋ ਦਿਲ

Advertisements