ਪੰਨੇ


ਲੰਬੀ ਉਬਾਸੀ . . .
ਪਤਝੜੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਬਿਖਰੇ
ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ