ਹੁੰਗਾਰੇ


ਠੰਡਾ ਅੰਬਰ….
ਫੋਨ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਦੇ
ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਗਾਰੇ