ਚਿੜੀਆਂ


ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਵੇਰਾ-
ਗਿਰਜਾ ਦੇ ਕਰੋਸ ਤੇ ਚਹਿਕਣ
ਰੰਗੀਨ ਚਿੜੀਆਂ